BEGINSELVERKLARING BUITENKAMER

De Buitenkamer is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor mens en maatschappij voor een betere bewustwording van:

1. integriteit, ethiek, gedrag en toezicht;
2. het voorkomen van fraude en corruptie;
3. het verbeteren van onderwijs door aandacht aan ethische bekwaamheid;
4. aandacht voor ethische aspecten bij de toenemende technologische complexiteit;
5. aansporen ethische ontwikkelingen en innovaties op gebied van technologische vernieuwingen.

Kerntaken
De Buitenkamer heeft vanuit haar geformuleerde doel als kerntaak onderzoek en studie op bovengenoemde gebieden ethiek en integriteit, gedrag en toezicht, corruptie, onderwijs en aandacht voor de toenemende technologische complexiteit. Kernactiviteiten die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: informatie inwinnen en verstrekken, onderzoek doen, publiceren, vormen van educatie en communicatie. Het praktisch nut van de Buitenkamer is daarbij bewustwording creëren en daarover helderheid brengen van binnenuit.

Waarom            : omdat er nog zoveel onbekend is en bewustmaken nodig is;
Hoe                     : studie op gebied van ethiek, integriteit, corruptie, gedrag, toezicht én onderwijs;
Wat                     : overtuigen waarin de Buitenkamer gelooft en hoe zij dit gaat uitdragen.

Samenstelling
De denktank de Buitenkamer is een organisatie van 'fellows”. Fellows zijn aan wetenschap gerelateerde deskundigen, adviseurs, wetenschappers en/of commentatoren die zich in een bepaald onderwerp verdiepen en daarover publiceren.

Wetenschap om zetten naar praktische ontwikkelingen
De fellows van de Buitenkamer beogen hun (theoretische) kennis en wetenschap om te zetten naar praktische ontwikkelingen en innovaties. Als denktank focust zij op maatschappelijke problemen en formuleert zij adviezen over mogelijke oplossingen. De Buitenkamer bestaat uit fellows die conform de actuele deelnemerslijst voor de bijeenkomsten worden uitgenodigd.

Samenwerken
De Buitenkamer tracht haar doel onder meer te bereiken door samenwerken en kennisdelen met onderwijsinstellingen, beoogde doelgroepen, experts, deskundigen, onderzoekers en professionals, de politiek en nader aan te geven partijen waarmee een samenwerking wordt voorzien.

Speerpunten en positionering
De wereld verandert: vraagstukken rond een nieuw paradigma zullen zich voordoen.
Grote impacts (waaronder de Coronapandemie) zullen leiden tot, of zullen aanjagers zijn voor een nieuwe paradigma’s in onze samenleving. Voor het omgaan met dergelijke veranderingen is de toepassing van gericht onderwijs van basaal belang.

Een en ander betekent dat er oog moet zijn voor een diversiteit aan vraagstukken, zoals:

- ethische vraagstukken rond nieuwe technologieën (er zijn positieve en negatieve gevolgen);

- actuele filosofische vraagstukken rond integriteit en ethiek;

- scherpte en focus op de gebieden levensbeschouwing/ deugden/onderwijs en integriteit;

- verkennen van nieuwe leermogelijkheden en inbedden van ethiek en integriteit in nieuwe onderwijscurricula;

- het positioneren van de Buitenkamer daar waar gebrek aan integriteit (in politiek en media) veel schade veroorzaakt voor een ethische horizon.

Programmateam
De Buitenkamer heeft een programmateam bestaande uit de voorzitter, de trekkers van de werkgroepen en de communicatiemanager. Vertegenwoordiging vanuit de werkgroepen met inhoudelijke inbreng is mogelijk. Het programmateam bepaalt en bewaakt het beleid van de Buitenkamer, de uitvoering van taken en werkzaamheden en geeft invulling aan het jaarlijkse programmaplan.

Werkgroepen

De Buitenkamer kent voor haar doel de volgende werkgroepen met planvorming:

a. Integriteit
b. Corruptie ‘inzake misbruik in het publieke domein’
c. Onderwijs
d. Gedrag en Toezicht
e. ICT/Technologie en Data

De Buitenkamer heeft maandelijks één gezamenlijke meeting. De werkgroepen organiseren haar eigen bijeenkomsten, met een reguliere terugkoppeling naar de Buitenkamer als geheel.

Nadere blik op stimulering, vernieuwing/innovatie, activiteiten, positionering en samenwerken
De Buitenkamer wil, zoals geschreven, bijdragen aan het stimuleren van vernieuwingen op gebied van ethiek en integriteit, corruptie, gedrag en toezicht, onderwijs en aandacht voor de toenemende technologische complexiteit. Een kernactiviteit van de Buitenkamer is haar onderzoeksresultaten niet alleen te publiceren, maar ook te promoten en met doelgroepen te delen en/of te implementeren. De activiteiten worden vastgesteld in de werkgroepen. De werkgroepen zijn samengesteld uit fellows en worden geleid door een trekker.

Bewaken eigen onafhankelijkheid, respect en vertrouwen
De Buitenkamer bewaakt haar eigen onafhankelijkheid. Dat doet zij door een groep van ‘fellows’ te zijn die als fundament respect voor en vertrouwen in elkaar hebben en het individueel én gezamenlijk belang laten samengaan. Met vraagstukken omgaan wordt telkens bezien vanuit haar doel. Van de ‘fellows’ wordt verwacht dat zij ook zelf bepalen, en aangeven, of zij zich in het bijdragen aan de Buitenkamer tot genoemd doel intrinsiek kunnen (blijven) verhouden.

Financiën en budget
De Buitenkamer beschikt over een budget dat door deelnemers is ingelegd.

Programmaplan 2022
De Buitenkamer voorziet in een programmaplan waarin op jaarbasis de doelen en de activiteiten zijn vastgelegd die de Buitenkamer als eenheid wil behalen.

Privacyverklaring
De Buitenkamer hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en aan het vertrouwen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan, waaronder nadrukkelijk ook uw persoonsgegevens.

Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de algemeen geldende wetgeving. In de privacyverklaring is vastgelegd op welke wijze wij dat doen.